Tehnika: vrtiljak

Cilj/namen dogodka: kontekst dogodka je bilo srečanje direktorjev uradov za naravo z ministrstev za okolje iz držav članic EU; cilj delavnice je bil strokoven: opredeliti prednosti in slabosti sonaravnega gozdarjenja ter le-te primerjati s konceptom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi; posreden cilj je bila tudi izmenjava izkušenj in pogledov na vsebino in tudi medsebojno spoznavanje pristojnih iz držav EU.

Tip naročnika: ministrstvo za okolje in prostor, pristojna strokovna služba za varstvo narave

Število in tip udeležencev:16 strokovnjakov oz. uradnikov na državni ravni (30– 65 let) iz različnih držav EU

Trajanje: 2 h

Izvedba:
Udeležence se razporedi v več predhodno pripravljenih omizij. Število omizij je odvisno od števila izhodiščnih vprašanj/vsebin, o katerih bodo udeleženci razpravljali. V konkretnem primeru so bila omizja štiri, vsako s po štirimi udeleženci. Da bi se izognili oblikovanju skupin na podlagi poznanstev, je smiselno člane omizij določiti  po nekem vsiljenem ključu (npr. preštevanje udeležencev na štiri). Vsako omizje ima delovne pripomočke: listno tablo z listi in zapisanim izhodiščnim vprašanjem oz. tezo, o kateri skupina razpravlja; flomastre za pisanje in dva plakata; prvi vsebuje korake skupinskega dela, drugi pravila za delo v skupini. Pred začetkom dela facilitator predstavi pravila:

 • delo v skupinah poteka do signala facilitatorja (najbolje zvočen), t.j. 20 minut;
 • delo v skupinah sledi pravilom skupinskega dela, ki jih facilitator glasno prebere in razloži;
 • udeleženci v skupini razpravljajo o vprašanju/vsebinski tezi, ki je zapisana na listu na mizi (ali na plakatu);
 • razprava poteka na način, da o vprašanju/vsebinski tezi udeleženci najprej individualno razmislijo in si na list papirja zapišejo svoje ideje (3 min), sledi predstavitev idej ostalim udeležencem v skupini (10 min) in zapis soglasno sprejetih idej na lističe, ki se jih prilepi na plakat  (7 min);
 • ob facilitatorjevem signalu skupine zaključijo razpravo, udeleženci zapustijo svoje omizje  in v smeri urinega kazalca zaokrožijo k naslednjemu omizju;
 • en ali dva udeleženca ostaneta za prvotnim omizjem in novim prišlekom na kratko predstavi(ta) ideje in dileme, poudarke itd. razprave predhodnih udeležencev omizja;
 • skupinsko delo se ponovi na način opisan od tč. 3 do tč. 6, s tem, da obiskovalci dodajajo predvsem nove ideje, t.j. tiste, ki še niso zabeležene;
 • izbirno: obiskovalci lahko z barvnimi nalepkami označijo podobne ideje tistim v njihovi prvotni skupini ( npr. modra barva) in ideje, ki se sistemsko povezujejo s tistimi v njihovi prvotni skupini (npr. zelena barva);
 • ko se vsi udeleženci vrnejo k svojim prvotnim omizjem in prvotnim vprašanjem /vsebinskim tezam, pregledajo ideje, ki so jih nanizali »obiskovalci« njihovega omizja; ideje predstavi udeleženec, ki je pri omizju ostal ves čas (izbirno: predstavitev je moč izvesti tudi plenarno – predstavnik vsakega omizja na glas prebere rezultate/ideje; plenarna predstavitev je zaželena, kadar je ostalo pri delu v skupinah veliko odprtih vprašanj in kadar želimo oblikovati skupne zaključke srečanja).

Prednosti tehnike:
Tehnika je primerna, kadar nimamo veliko časa ter precej udeležencev, saj z njo omogočimo vsem prispevati k celotni vsebini, hkrati pa se med kroženjem vsaj delno seznanijo z rezultati dela drugih skupin. Končno poročanje zato ni nujno potrebno, saj udeleženci vsaj do neke mere poznajo rezultate dela. Prednost tehnike je tudi v tem, da je vsebinsko in časovno precej strukturirana ter od udeležencev zahteva fizično mobilnost, kar spodbuja ustvarjalnost in onemogoča miselno lenobo oz. distanco.

Šibkosti tehnike:
Slabost tehnike je, da je njen končni rezultat nabor idej, ki pa niso strukturirane (izločena podvajanja idej, ideje niso razvrščene v skupine po sorodnosti idr.).

Tehnika: svetovna kavarna (World café)

Cilj/namen dogodka: kontekst dogodka je mednarodni kongres o izzivih medkulturnega sodelovanja; cilj svetovne kavarne je porajanje idej, kako z medkulturnim znanjem in mladostno energijo nasloviti medkulturne izzive sodobnega sveta; sekundarni cilj je krepitev stikov in ustvarjanje podpornih navezav.

Tip naročnika: krovna mednarodna organizacija za medkulturno izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje

Število in tip udeležencev: 60 mladih medkulturnikov (20 – 35 let) iz šestnajstih držav

Trajanje: 2,5 h

Izvedba:
Tehnika gradi na sedmih načelih:

 • Pripravi »teren«: jasen namen, pravi ljudje, ustrezen program in lokacija
 • Ustvari prijetno, sproščeno, gostoljubno okolje
 • Postavi močna vprašanja, ki prebudijo skupinsko modrost
 • Pridobi sodelovanje vseh
 • Plemeniti, povezuj in nadgrajuj raznolike poglede
 • Skupno prisluhni rdeči niti, uvidom in globljim vprašanjem
 • Izmenjuj in povezuj skupinska odkritja

Celoten prostor je urejen kot kavarna. Udeleženci oblikujejo omizja štirih do šestih posedenih za skupno mizo; vsaka miza, ozaljšana s cvetjem, je prekrita s papirjem, na voljo so barvni svinčniki. Za sproščeno in pravo kavarniško vzdušje so za člane omizja na voljo tudi napitki..

Facilitator razjasni namen srečanja in postavi prvo, vprašanje »za ogrevanje«: Kakšna je moja osebna zgodba, ki me je pripeljala k medkulturnemu udejstvovanju? Omizja pričnejo s polurnim pogovorom o predstavljeni temi, dogajanje« – iztočnice, misli, uvide beležijo na velik list papirja. Po tridesetih minutah en prostovoljec, gostitelj omizja, ostane pri mizi, ostali člani pa se preselijo k vsem drugim omizjem. Tam jih najprej gostitelj omizja seznani s prispevki prejšnjega omizja, nato pa skupina nadaljuje pogovor o drugem vprašanju: Katere kvalitete k razvoju stroke lahko prispeva mlada generacija medkulturnikov? Tudi ta pogovor se razvija približno trideset minut, nato pa se omizja zamenjajo še enkrat, pri čemer gostitelji omizja novim članom povzamejo dotedanje ugotovitve. Zadnje vprašanje za skupinski pogovor se glasi: Kateri izzivi današnjega sveta potrebujejo ljudi s prav takimi kvalitetami? Ob koncu zadnje tridesetminutne interakcije so udeleženci povabljeni, da na lističe zapišejo ideje za konkretne projekte in prve korake.

Facilitator pobere ključne uvide slehernega omizja na vsa tri vprašanja in jih vizualno zabeleži na velik tekoč papir.

Nato udeležence povabi, da iz lističev, popisanih v tretjem krogu omizij, ustvarijo galerijo idej – konkretnih predlogov projektov. Lističe (podpisane z imeni udeležencev) na steni razvrstijo v skupine glede na sorodnost; tako ustvarjena galerija v nadaljevanju kongresa služi kot osnova za nadaljnje pogovore in skupno nadgrajevanje idej.

To je le eden izmed nešteto načinov, kako izpeljati svetovno kavarno; vsem pa je skupen sproščen, ustvarjalen pogovor na tehtna in navdihujoča vprašanja ter večkratna menjava omizij.

Prednosti tehnike:
Tehnika je primerna za kompleksne izzive, kjer  je potrebno zbližati različne vidike in graditi na tihi modrosti skupine. Njena prednost je v neformalnem, sproščenem, samo delno strukturiranem pristopu, ki na skupino deluje maksimalno spodbudno in ki je predpogoj za res inovativne, presežne ideje.

Šibkosti tehnike:
Tehnika je manj primerna za reševanje ozkih specifičnih problemov. Prav tako ni primerna za namene, ko je cilj zelo ozko opredeljen.