IZJAVA O VREDNOTAH IN ETIČNI KODEKS

Sprejeto junija 2004

To je izjava o vrednotah in etični kodeks Mednarodne zveze facilitatorjev (IAF). Razvoj tega kodeksa je vključeval obsežen dialog in raznolike poglede članov IAF z vsega sveta. Soglasje je bilo doseženo preko regionalnih in kulturnih meja.

Izjavo o vrednotah in etični kodeks (Kodeks) je junija 2004 sprejela koordinacijska skupina zveze IAF (IAF Association Coordinating Team- ACT). Skupina za etiko in vrednote (The Ethics and Values Think Tank- EVTT) bo še naprej zagotavljala forum za razpravo o ustreznih vprašanjih in morebitnih revizijah tega kodeksa.

PREAMBULA

Vloga facilitatorjev je, da nepristransko pripomorejo k večji učinkovitosti skupin. Delujemo kot usmerjevalci procesa in skrbimo za ravnovesje med sodelovanjem in rezultati.

Člani Mednarodne zveze facilitatorjev (IAF) verjamemo, da nam naš poklic daje edinstveno priložnost, da pozitivno prispevamo k posameznikom, organizacijam in družbi. Naša učinkovitost temelji na naši osebni integriteti in zaupanju vzpostavljenim med nami in tistimi, s katerimi sodelujemo. Zaradi tega se zavedamo, kako pomembno je opredeliti in objaviti vrednote in etična načela, ki nas vodijo pri našem delu.

Izjava o vrednotah in etični kodeks upoštevata kompleksnost naših vlog, z vso razsežnostjo osebnih, poklicnih in kulturnih različnosti med člani IAF ter na področju facilitiranja. Člani Mednarodne zveze facilitatorjev se obvezujemo k spoštovanju teh vrednot in etike pri svojem poklicnem delovanju. Ta načela so smernice za etično delovanje; nudijo  okvir in njihov namen ni predpisovanje vedenja specifičnih situacijah. Vprašanja ali nasveti v zvezi z uresničevanjem teh vrednot in etike se lahko naslovijo na Mednarodno zvezo facilitatorjev.

IZJAVA O VREDNOTAH

Facilitatorji skupinskih procesov verjamemo v vrednost posameznika in kolektivno modrost skupine. Prizadevamo si pomagati skupini, da kar najbolje izkoristi prispevek vsakega posameznika. Svoja osebna mnenja pustimo ob strani in podpiramo pravico skupine, da oblikuje svoje izbire. Verjamemo, da lahko z dejavnim sodelovanjem dosežemo v skupini soglasje in pomenljive rezultate. Cenimo sodelovanje za izboljšanje poklicne strokovnosti.

ETIČNI KODEKS

1. Storitev za naročnika

Z uporabo kompetenc facilitacije skupinskih procesov smo našim naročnikom v podporo pri ustvarjanju dodane vrednosti njihovega dela.

Naši naročniki so tako skupine, s katerimi facilitiramo skupinske procese, kot naročniki, s katerimi sklenemo pogodbo o storitvi. Z naročniki tesno sodelujemo, da bi čim bolje razumeli njihova pričakovanja, se nanje ustrezno odzvali z izbiro primerne storitve in skupini omogočili dosego želenih ciljev. Odgovorni smo za zagotavljanje svoje primerne usposobljenosti za ustrezno ravnanje. Če se skupina ali njeni predstavniki odločijo, da je treba izbrati drugo smer od prvotno zamišljene, je naša naloga pomagati skupini nadaljevati delo in pri tem uskladiti prvotno namero z novo usmeritvijo.

2. Konflikt interesov

Odkrito priznavamo morebitne konflikte interesov.

Preden se dogovorimo za sodelovanje z naročnikom, se odkrito in pošteno pogovorimo o možnih konfliktih interesov, osebnih nagnjenjih ali zadržkih, predhodnem poznavanju organizacije ali o katerikoli drugi zadevi, ki bi lahko ovirala učinkovito delo v skladu z interesi vseh članov skupine. To naredimo zato, da lahko skupaj sprejmemo utemeljeno odločitev o nadaljevanju in preprečimo nesporazume, ki bi lahko zmanjšali uspešnost dela ali omajali verodostojnost stranke oz. nas samih. Svojega položaja ne uporabljamo za zagotavljanje nepoštenih ali neprimernih privilegijev, koristi ali ugodnosti.

3. Avtonomnost skupine

Spoštujemo kulturo, pravice in avtonomijo skupine.

Prizadevamo si za zavestno soglašanje skupine s procesom in za njihovo zavezanost k sodelovanju. Ne vsiljujemo ničesar, kar bi lahko ogrozilo blaginjo in dostojanstvo udeležencev, svobodo izbire skupine ali verodostojnost njenega delovanja.

4. Postopki, metode in orodja

Odgovorno uporabljamo procese, metode in orodja.

V dialogu s skupino ali njenimi predstavniki oblikujemo procese, v katerih bomo dosegli cilje skupine, izberemo najustreznejše metode in orodja ter jih po potrebi prilagodimo. Izogibamo se uporabi procesov, metod ali orodij, za katere nismo dovolj usposobljeni ali takim, ki so slabo prilagojeni potrebam skupine.

5. Spoštovanje, varnost, enakopravnost, in zaupanje

Prizadevamo si ustvariti spoštljivo in varno okolje, kjer vsi čutijo, da lahko govorijo odkrito in kjer se spoštujejo meje posameznika. Svoje veščine, znanje, tehnike in modrost uporabljamo za seznanjanje s stališči vseh in za njihovo spoštovanje.

Prizadevamo si, da so zastopane in dejavno vključene vse zainteresirane strani. Zavzemamo se za pravične in enakopravne odnose med sodelujočimi ter facilitatorjem in zagotavljamo, da imajo vsi udeleženci priložnost za razmislek in izražanje svojih misli in občutkov. Uporabljamo različne metode, ki omogočajo skupini dostop do naravnih darov, talentov in življenjskih izkušenj vsakega člana. Pri delu spoštujemo celovitost in samoizražanje udeležencev in načrtujemo srečanja, ki spoštujejo različne stile interakcije. Zavedamo se, da je vsako naše dejanje intervencija, ki lahko vpliva na proces.

6. Skrbništvo nad procesom

Skrbimo za proces in se ne opredeljujemo do vsebine.

Medtem ko udeleženci prinašajo znanje in strokovnost glede vsebine njihove situacije, mi prinašamo znanje in strokovnost glede procesa skupinske interakcije. Pazimo, da čim bolj zmanjšamo svoj vpliv na rezultate skupinskega dela. Če imamo o obravnavani vsebini konkretno znanje, ki udeležencem manjka, a je nujno za uspešno skupinsko delo, ga ponudimo, vendar prej pojasnimo svojo spremenjeno vlogo.

7. Zaupnost

Spoštujemo zaupnost informacij.

Upoštevamo zaupnost vseh naročnikovih informacij in jih ne razkrivamo nikjer znotraj ali zunaj naročnikove organizacije, niti ne poročamo o vsebini, mnenjih posameznikov ali njihovem vedenju brez predhodnega soglasja.

8. Strokovni razvoj

Odgovorni smo za nenehno izboljševanje svojih facilitacijskih veščin in znanja.

Nenehno se učimo in strokovno rastemo. Iščemo priložnosti za izboljšanje našega znanja in facilitacijskih veščin, s katerimi bomo skupine bolje podprli pri njihovem delu. S praktičnimi izkušnjami in stalnim osebnim razvojem ostajamo na tekočem z razvojem področja facilitacije. Svoje veščine ponujamo v duhu sodelovanj za razvoj naših strokovnih delovnih praks.