Kaj je facilitiranje?

Facilitiranje ima številne učinke: ustvari varno ozračje, v katerem lahko ljudje rešujejo probleme, načrtujejo, odločajo, gladijo konflikte, odpravljajo napake, pripomorejo k uspešnejšemu delovanju organizacije, širše skupnosti ali družbe.

Člani skupine se zavejo, da lahko dejansko nekaj spremenijo, njihov osebni prispevek k odločanju in načrtovanju je večji.

Facilitiranje lahko naredi delo projektnih skupin ali namenske sestanke veliko produktivnejše.

Primeri facilitiranih procesov:

  • Namenski sestanki
  • Strateško načrtovanje
  • Reševanje problemov
  • Ustvarjalnost in inovativnost
  • Interaktivne konference

NAMENSKI SESTANKI

Izurjen nevtralen facilitator sestanka je neprecenljiv. Ohranja rdečo nit pogovora, skrbi za uravnotežene prispevke vseh sodelujočih (ne glede na formalno moč), usmerja skupino k cilju ter poskrbi za kakovostno vizualiziranje procesa in zapisovanje sklepov.

Slabo pripravljeni in zlasti slabo vodeni sestanki so ena najhujših rakastih ran v slovenskih delovnih okoljih. Taki sestanki ne pomenijo le izgube časa in denarja, pač pa imajo rušilen učinek na motiviranost in klimo v podjetju/organizaciji. To spoznanje vse bolj »zori« tudi v naših logih, zato danes vse več organizacij vlaga bodisi v nevtralne zunanje facilitatorje bodisi v pospešen razvoj facilitatorskih veščin svojih lastnih menedžerjev, projektnih vodij, strokovnjakov in drugih sodelavcev.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE

Izurjen facilitator na podlagi procesnega načrta poskrbi za optimalno strukturo strateškega načrtovanja, ki upošteva zgodovino, okolje, vizijo in potrebe raznolikih deležnikov. Obenem prispeva dodaten, svež in neobremenjen pogled ter voz »porine naprej«, kadar se sodelujoči zataknejo v stare globoko ukoreninjene vzorce razmišljanja in delovanja.

V naših delovnih okoljih – pa naj gre za nevladni, javni ali zasebni sektor – strateške načrte še vedno prepogosto narekuje vodstvena ekipa, pri tem pa zanemari dopolnjujoče poglede in znanja, ki bi jih lahko prispevali drugi ključni deležniki v organizaciji. Tako so strateški načrti marsikdaj le nekoliko razširjena oblika klasičnega poslovnega načrta – brez prodorne moči in ustvarjalnega poguma, ki bi ju bilo mogoče doseči ob prisotnosti raznolikih pogledov in dobrega moderatorja.

REŠEVANJE PROBLEMOV

Preskušene facilitatorske tehnike za skupinsko porajanje in izbiro idej ter za sprejemanje kakovostnih odločitev so nadvse učinkovite za reševanje kompleksnih problemov. Zaradi vse večje dinamike in soodvisnosti je potrebno k reševanju tovrstnih problemov vključiti strokovnjake in deležnike z raznolikimi znanji, veščinami in pogledi. Izurjen facilitator poskrbi za procesni načrt dela in za spodbudno ter varno komunikacijsko okolje, ki je pogoj za soočanje raznolikih pogledov in za oblikovanje kakovostnih rešitev, usmerjenih v trajnostni razvoj organizacije ter okolja, v katerem deluje.

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST

Ustvarjalni in inovativni procesi so najbolj produktivni takrat, kadar vključujejo raznolike posameznike – in seveda potekajo v spoštljivem, sproščenem in navdihujočem ozračju, ki ga najlažje zagotovi nevtralen facilitator – skrbnik procesa in varuh spoštljivega komunikacijskega prostora.

Mnoga viharjenja možganov in druge tehnike ustvarjalnega reševanja problemov v slovenskih delovnih okoljih namreč neslavno propadejo zaradi pregovorno kritičnosti (»to se ne da«, »smo že zdavnaj poskusili«, »pojma nimaš!«…) ter zaradi prevlade glasnih in močnih v skupini. Vešč facilitator ne le prepreči vsesplošno anarhijo, pač pa prebudi spečo modrost skupine, kar pogosto pripelje do novih presežnih idej in načrtov.

Facilitatorska »orodjarna« pa poleg mnogih oblik burjenja duha ponuja še na desetine tehnik za ustvarjalno reševanje problemov, ki nagovarjajo različne učne in delovne sloge udeležencev in vzdržujejo ustvarjalno »napetost« v skupini.

INTERAKTIVNE KONFERENCE

Ko iz industrijske dobe prehajamo v dobo učenja in razmišljanja, se spreminjajo tudi utečeni načini dela. Namesto enosmernih predavanj »ex cathedra«, kjer so poslušalci predvsem pasivni (s)prejemniki informacij, organizatorji seminarjev, kongresov, konferenc ali večjih strateških sestankov vse bolj stremijo k ustvarjanju sproščenega in stimulativnega okolja, v katerem vsi prisotni živahno sodelujejo ter prispevajo, plemenitijo in nadgrajujejo svoje bogate izkušnje.

Želite vedeti več? Tukaj sta dva videa (v angleščini), ki približata poslanstvo in potencial facilitiranja:

TEDx govor:  The Art of Facilitation: Changing the Way the World Meets (18 min)

The Power of Facilitation (2 min)

Veščine facilitatorja

SPODBUJA AKTIVNO SODELOVANJE

Kadar ne sodelujemo pri reševanju problemov in sprejetih odločitev ne sprejmemo za svoje, bo naše izvajanje zelo verjetno polovičarsko, neuspešno, napačno. Facilitiranje dela v skupini ima pomembne učinke: člani skupine se zavejo, da dejansko lahko nekaj spremenijo, njihov osebni prispevek k odločanju in načrtovanju je neprimerno večji.

REŠEVANJE KONFLIKTOV

Uspešen facilitator ohranja prepričanje, da skupina lahko zgladi vsako nesoglasje. Pozorno posluša in z uporabo različnih komunikacijskih tehnik spodbuja člane, da so pozorni na predloge, ki povzemajo možno soglasje. Facilitator spodbuja raziskovanje vzrokov za težave, usmerja pozornost k iskanju rešitev in doseganju soglasja.

USMERJANJE PROCESA

Facilitator usmerja proces, vabi člane skupine k sodelovanju in ne podaja niti vsebine niti stališč o obravnavanih vprašanjih ter skuša na odločitve skupine čim manj vplivati. Facilitator zapisuje zamisli in prispevke članov skupine. Delo usmerja tako, da udeležencem ne odvzame odgovornosti za dosežene rezultate.

NAČRTUJE PROCES

Učinkovito delo skupine je rezultat jasno začrtane strukture in jasno opredeljene vsebine skupinskega dela. Facilitator je odgovoren za nemoten potek skupinskega procesa, zato poskrbi s temeljito pripravo programa dela, ki vključuje tudi ureditev prostora in vse delovne pripomočke.

URAVNAVANJE SODELOVANJA

Če facilitator ne poseže v dogajanje v skupini, bodo nekateri člani obilno prispevali k razpravi, drugi pa sploh ne bodo prišli do besede. Rezultati procesa ne bodo odsevali znanja, izkušenj, mnenj, prepričanj, stališč, predlogov vseh članov skupine. Facilitator zato ustrezno strukturira razpravo in porajanje idej, tako da ima vsak član enakovredno možnost izražanja.

SKRBI ZA VZDUŠJE V SKUPINI

Bolje se učimo in sodelujemo v skupini, ki nas podpira. Facilitator je spreten pri uporabi tehnik, s katerimi sprosti udeležence in jim pomaga, da se vključijo v skupino, spoznajo in povežejo. Tovrstne tehnike se imenujejo ledolomilci (angl. icebreakers).

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI

Facilitator premore znanje, ki skupini pomaga prerasti stare vzorce, spodbuja sodelovanje vseh članov skupine, medsebojno razumevanje in uči novih načinov razmišljanja. Pomaga usmeriti skupino stran od ustaljenih načinov komunikacije in razmišljanja, s tem pa odpre prostor za nove zamisli.

VREDNOTENJE REŠITEV

Facilitator vodi skupino tako, da člani postavijo kriterije za svoje odločitve in nato z uporabo tehnik za doseganje soglasja ovrednotijo predlagane rešitve ter med njimi določijo prioritete.

UČINKOVITO DOSEGANJE CILJEV V SKUPINI

Cilj facilitiranja je izboljšanje kakovosti dela v skupini. V uspešnem skupinskem procesu skupina uporabi vse izkušnje in sposobnosti posameznih članov za doseganje ciljev.